Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017

Συμμετοχή σε επίσκεψη (CROSS-VISIT) του έργου ECOWASTE4FOOD στο Πόζναν, ΠΟΛΩΝΙΑ


Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας/Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) από τη Δυτική Μακεδονία του έργου ECOWASTE4FOOD, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, συμμετείχαν σε επίσκεψη(crossvisit) που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Wielkopolska της Πολωνίας, μεταξύ 5 και 7 Δεκεμβρίου 2017.
Ο στόχος της οργανωμένης αυτής επίσκεψης ήταν η παρουσίαση από τοπικούς φορείς (stakeholders) σχετικούς με το αντικείμενο του έργου, σε εκπροσώπους επιλεγμένων φορέων και επιχειρήσεων από τις υπόλοιπες περιοχές του έργου ECOWASTE4FOOD, καλών πρακτικών οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων. Από τη Δυτική Μακεδονία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΟΜΑΔΑΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΙΚΕ «ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ» και της ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με την εφαρμογή καλών πρακτικών και οικολογικών καινοτομιών μείωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων τροφίμων και τη δυνατότητα μεταφοράς αυτών των πρακτικών στις δικές τους παραγωγικές μονάδες και διαδικασίες.
Η επίσκεψη ξεκίνησε την 5η Δεκεμβρίου (1η ημέρα επίσκεψης) με την υποδοχή των επισκεπτών από τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Wielkopolska στο Πόζναν. Ακολούθησε η επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Βιοεπιστημών του Πόζναν όπου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με προκλήσεις διαχείρισης των απορριμμάτων τροφίμων, με τα προβλήματα που απορρέουν από την αύξηση των απορριμμάτων τροφίμων και με τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη μείωση τους. Η 2η μέρα επίσκεψης περιελάμβανε επισκέψεις ως ακολούθως:
1ον: στην Τράπεζα Τροφίμων του Πόζναν, όπου, παρουσιάστηκε η οργάνωση, ο τρόπος λειτουργίας και οι πρωτοβουλίες μείωσης των περισσευούμενων τροφίμων και των τροφίμων που είναι κοντά στη λήξη τους
2ον: σε επιχείρηση παραγωγής μηχανημάτων τα οποία αξιοποιούνται από βιομηχανίες τροφίμων και βοηθούν στη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων κατά την παραγωγική διαδικασία και
3ον: σε επιχειρήσεις που αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αφυδάτωσης και παστερίωσης για να μετατρέψουν φρούτα και λαχανικά με φυσικό τρόπο και χωρίς πρόσθετα, σε τσιπς λαχανικών και φρούτων τα οποία διατηρούν όλα τα θρεπτικά συστατικά τους, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αποτελούν ένα υγιεινό σνακ, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζουν τεχνολογίες εξάλειψης των υπολειμμάτων της παραγωγής.
Η 3η και τελευταία ημέρα περιλάμβανε την επίσκεψη σε μεγάλη γαλακτοβιομηχανία της περιοχής.
Οι cross visit επισκέψεις σε περιοχές του έργου θα συνεχιστούν τον μήνα Ιανουάριο 2018 με την προγραμματισμένη επίσκεψη στην Περιφέρεια της Νότιας Οστροβοθνίας της Φινλανδίας μεταξύ 16 και 18 Ιανουαρίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOWASTE4FOOD μπορούν να βρεθούν στο https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/.

PRESS RELEASE
PARTICIPATION TO THE CROSS-VISIT OF THE ECOWASTE4FOOD PROJECT IN POZNAN, POLAND
The Regional Development Fund of Western Macedonia on Behalf of Region of Western Macedonia and representatives of stakeholders from Western Macedonia of the ECOWASTE4FOOD project, which is co-funded by the Interreg Europe programme, participated in the project’s cross-visit which took place in Wielkopolska region, Poland, between the 5th and 7th of December, 2017.
The aim of this organized visit was the presentation by local stakeholders, relevant to the project’s topics, to selected representatives of stakeholders and businesses from the rest of the ECOWASTE4FOOD project areas, of good practices and eco-innovations for the reduction and exploitation of food waste. From Western Macedonia, representatives of the Group of Cow Farmers “Apo Prwto Xeri” and of ARSIS Social Organisation for the Support of Youth NGO, participated in the visit.
During the visit, the participants had the chance to gain know-how and experiences in the application of eco-innovations in reducing and exploiting food waste and in the potential application of these eco-innovations in their own production and operational processes.
The visit was initiated on the 5th of December (1st day of the visit) with the welcoming of the visitors by the Vice Marshall of the Wielkopolska Region in Poznan. A visit to the Poznan University of Life Sciences followed, where participants were informed about the challenges of managing food waste, the problems due to the increase of food waste and the technologies that can be used in order to reduce food waste. The 2nd day included the following visits:
1st: to the Food Bank of Poznan where the operation, the organization of the operation and the link to the use of food waste were presented,
2nd: to an industry producing machinery that can be used in reducing food waste in the production process, and
3rd: to enterprises applying new sterilization and dehydration technologies to convert fruits and vegetables naturally and with no additives, to healthy vegetable and fruit snacks with long expiration dates while at the same time applying technologies for eliminating food waste in the production process.
The 3rd and last day included the visit to a large producer of dairy products in the area.
The cross-visits to other areas of the project will continue in January 2018 with the cross-visit to the region of South Ostrobothnia in Finland between the 16th and 18th of January 2018.

More information about the ECOWASTE4FOOD project can be found at: https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου